RPG WORLD-RPG·世界-

吉村夜 著 全本
“那个,我居然进入了憧憬已久的剑与魔法的幻想世界!?究竟是何时进入的!?好厉害!真是好厉害啊!!!”
  普通的高中生,我——勇吾,回过神来的时候居然进入了正在玩的游戏的世界之中。而且,LV居然是最上流。新认识的村里的姑娘是超级美人。这一切都应该让我乐到都不想回原来的世界了。虽说应该如此,但因为难以拒绝美人姐妹的委托,顺势就接下了迷宫任务。咦?但、但是这个世界里有重置键或者复活的咒语吗!?
  “唉,勇者也很不容易啊……”
  我们任务的未来会如何呢!?波澜万丈的RPG闹剧,开关ON!吉村夜最新鼎力大作,必看综合其他小说。
最新章节:后记
更新时间:2020-09-03 16:27:36

《RPG WORLD-RPG·世界-》全部章节目录

第一卷
Scene1
Scene2
Scene3
Scene4
Scene5
Scene6
Scene7
Scene8
后记
第二卷
Scene1
Scene2
Scene3
Scene4
Scene5
Scene6
Scene7
Scene8
Scene9
后记
第三卷
Scene1
Scene2
Scene3
Scene4
Scene5
Scene6
Scene7
Scene8
Scene9
后记
第四卷
Scene1
Scene2
Scene3
Scene4
Scene5
Scene6
Scene7
Scene8
Scene9
后记
第五卷
Scene1
Scene2
Scene3
Scene4
Scene5
Scene6
Scene7
Scene8
Scene9
后记
第六卷
Scene1
Scene2
Scene3
Scene4
Scene5
Scene6
Scene7
Scene8
Scene9
后记
第七卷
Scene1
Scene2
Scene3
Scene4
Scene5
Scene6
Scene7
Scene8
Scene9
后记
第八卷
Scene1
Scene2
Scene3
Scene4
Scene5
Scene6
Scene7
Scene8
Scene9
Scene10
Scene11
Scene12
Scene13
Scene14
Scene15
Scene16
后记
第九卷
Scene1
Scene2
Scene3
Scene4
Scene5
Scene6
Scene7
Scene8
Scene9
Scene10
Scene11
Scene12
Scene13
Scene14
后记
第十卷
Scene1
Scene2
Scene3
Scene4
Scene5
Scene6
Scene7
Scene8
Scene9
Scene10
Scene11
后记
第十一卷
SCENE 1
SCENE 2
SCENE 3
SCENE 4
SCENE 5
SCENE 6
SCENE 7
SCENE 8
SCENE 9
后记
第十二卷
Scene1
Scene2
scene3
Scene4
scene5
SCENE6
SCENE7
SCENE8
SCENE9
SCENE 10
SCENE11
SCENE12
SCENE13
第十三卷
SCENE1
SCENE2
SCENE3
SCENE4
SCENE5
SCENE6
SCENE7
SCENE8
SCENE9
SCENE10
第十四卷
SCENE1
SCENE2
SCENE3
SCENE4
SCENE5
SCENE6
SCENE7
SCENE8
SCENE9
SCENE10
SCENE11
SCENE12
SCENE13
SCENE14
第十五卷
翔的受欢迎大作战
好恐怖!恐吓游戏世界
在Ending之后也持续着的世界
SCENE1
SCENE2
SCENE3
SCENE4
SCENE5
SCENE6
SCENE7
SCENE8
SCENE9
SCENE10
后记
点击显示完整目录